villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa

Mamma efter 35

Intervju med Barbro Fridén
Framtidshopp mitt i barnlöshetskris
Foto: Jonathan Neselrot, Västra Götalandsregionen

Larmrapporterna har duggat tätt i medierna de senaste åren om att svenska kvinnor blir allt äldre innan de försöker skaffa barn. Studier visar att fertiliteten avtar kraftigt efter 36 års ålder vilket innebär att allt fler par behöver assisterad befruktning för att få barn. Men en del kommer inte att kunna föda egna biologiska barn utan behöver hjälp av sjukvården för att hitta andra sätt att bilda familj på. Forskarna försöker nu utveckla nya metoder för att öka graviditetschanserna med provrörsbefrukning.

Barbro Fridén, specialistläkare och verksamhetschef vid Fertilitetscentrum i Stockholm tycker inte att det finns någon anledning att skuldbelägga unga människor för att de inte skaffat barn tidigare. Hon anser att det är ett samhällsfenomen snarare än att folk skulle vara mer egoistiska och självuppfyllande än tidigare.

– Samhället ger väldigt tydliga signaler att man ska vänta, vara ansvarstagande och skaffa sig utbildning, jobb, bostad, hitta den rätte och helst gjort sin resa också. Kvinnorna har försökt göra allting rätt, men sedan står de plötsligt ensamma och skuldbeläggs. Det tycker jag särskilt illa om eftersom det här är parets problem, säger hon.

Enligt Barbro Fridén är den allmänna inställningen i dag att den ”rätta” åldern för att skaffa barn innebär ett snålt fönster mellan ungefär 28 år och 33 år. Det går inte ihop med de studier som visar att unga människor vill ha lika stor stor familj i dag som man ville för 20 år sedan.

– Vi har en väldigt trång syn på hur föräldraskap ska se ut. Jag tror att det passar väl aldrig riktigt bra och alltid rätt bra. Men vi behöver ha en generösare samhällsattityd, bättre barnomsorg och att även männen sköter livspusslet. Om män och kvinnor delar lika så blir det mycket enklare, säger Barbro Fridén och tillägger att hon tror att ju mer jämställda män och kvinnor blir desto tidigare vågar de skaffa barn.

Förbättrade metoder
Sett i ett längre perspektiv har möjligheten att bli gravid med provrörsbefruktning, IVF, förbättrats sedan början av 1990-talet, enligt Socialstyrelsen. Under perioden 1991–2004 ökade andelen kvinnor som fått barn från 17 till cirka 25 procent per återförande av färska befruktade ägg, medan samma resultat efter återförande av frysta/tinade ägg har varierat mellan 13 och 20 procent.

Problemet är dock att ju senare man väntar desto svårare blir det att lyckas med IVF. Så de 15 procent som har problem med infertilitet redan från början har även en en åldersfaktor att kämpa emot. Enligt en unik ännu opublicerad studie, som presenterades vid en internationell kongress i våren 2007, från Curakliniken i Malmö, minskar chansen att lyckas med provrörsbefruktning med hälften efter att kvinnan nått 36 års ålder, även om det finns individuella skillnader.

Det bästa råd Barbro Friden kan ge om man är 35 år och tänker sig barn i framtiden är att börja försöka med en gång. Och om man inte blir gravid snart av egen kraft så vänta inte med att söka hjälp. Och då är det viktigt att fertilitetsutredningen inte tar lång tid eftersom fruktsamma år då går till spillo. Max sex veckor får den ta, anser Barbro Fridén.

– Man ska inte sinka 35-åringar med årslånga utredningar, flera års väntetid och lågeffektiva behandlingar. Ska de ha behandling ska de ha IVF och inte hålla på och insemineras långa tider. Är man 35 år när man ställer sig i kön och gör sitt första försök vid 37 blir det en stor skillnad i resultat, säger hon.

Infertilitet har i dag blivit en klassfråga eftersom de som har bättre ekonomi kan gå till en privat klinik och få snabbare vård, medan de som inte har råd måste vända sig till den offentliga vården där väntetiderna är längre. Personligen tycker Barbro Fridén att assisterad befruktning borde ingå i vårdgarantin. Hon ifrågasätter att antalet IVF:er man får göra är begränsade inom den offentliga vården, samt att man inte får genomgå fler IVF:er om man har lyckats få ett barn. Man ska få det antal försök som det är rimligt att man ska ha av medicinska skäl, tycker hon.

– Sverige har skrivit på FN-resolutionen om att infertilitet är en sjukdom. Det är det här som är det mest viktiga och centrala i våra liv. Men många landstingspolitiker ser detta som lyxsjukvård, som grädde på moset och med den attityden lägger de inte en spänn på det.

Ingen åldersgräns för utredning
De flesta fertilitetskliniker har valt en åldersgräns på mellan 38 och 42 år för att kvinnorna ens ska få genomgå en utredning. Många har även en gräns för kroppsvikten. Fertilitetscentrum har i stället valt att låta alla som vill få göra en utredning. Sedan ges individualiserade råd utifrån parets behov.

– I Hälso- och sjukvårdslagen står väldigt tydligt att man ska göra en individuell bedömning. När vi gör den här utredningen kan vi sålla fram den lilla grupp som vi faktiskt kan hjälpa, även om merparten kommer att få veta att provrörsbefruktning är inte är ett bra alternativ för dem. Men då vet folk att de har fått en individuell bedömning och då kan de flesta acceptera det och gå vidare i stället för att gå i genom en massa hopplösa IVF-behandlingar.
Lösningen för kvinnor som inte har egna ägg att bli gravida med kan vara äggdonation. Det är nämligen åldern hos donatorn som styr kvaliteten på ägget, inte åldern hos mottagaren. Men äggdonation genomförs enbart vid universitetssjukhusen och där är väntetiden ofta lång.

PGS ger inte fler graviditeter
Utomlands erbjuder en del IVF-kliniker så kallad Preimplantatorisk genetisk screening, eller PGS. PGS går till så att man plockar ut en cell ur det åttacelliga embryot och screenar för eventuella avvikelser i kromosomerna. PGS är förbjudet i Sverige men en del par åker till Finland där det finns privata kliniker som erbjuder undersökningen.

Men enligt Barbro Fridén finns det i dag inga vetenskapliga bevis för nyttan av PGS. Få riktigt bra studier har genomförts, men de studier som är av hög kvalitet visar att PGS inte ger fler graviditeter hos äldre kvinnor. Sedan 2003 pågår en PGS-studie som drivs av Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Fertilitetscentrum i Göteborg. Resultaten av studien hinner förhoppningsvis offentliggöras till slutet av 2007.

Välja rätt embryo utan att skada
Sedan man började långtidsodla embryon upp till fem dygn har fler kvinnor blivit gravida. Barbro Fridén hoppas att man i framtiden kommer att kunna utveckla bättre urvalsprinciper än PGS för att kunna välja rätt embryo.

– Merparten av de embryon vi skapar kan inte ge upphov till en graviditet, men vi kan inte tala om exakt vilka de är. En del som ser jättefina ut blir till en graviditet, en del jättefina blir det inte och en del mindre bra ger graviditet ibland, men vi vet inte varför.

Ny metod för att bedöma hur embryot mår
För att hitta alternativ till PGS bedriver Fertilitetscentrum just nu pilotförsök som går ut på att analysera olika faktorer i den näringsdroppe som embryot ligger i i provrörsskålen.

– I stället för att vara invasiva och gå in och peta i embryot tar vi prover från den vätska det odlats i. Embryot släpper ut signalsubstanser beroende på hur det mår, hur det syresätter sig och hur näringstillförseln fungerar. Sedan analyserar vi det och hoppas på så sätt i en framtid kunna välja det embryo som har störst chans att ge graviditeten. Pilotförsöken leds av labchef Thorir Hardarson på Fertilitetscentrum i Göteborg, säger Barbro Fridén.

I dag har Fertilitetscentrum inte tillräckligt med data för att kunna säga att tekniken kommer att fungera och erbjudas till patienterna. Utifrån de pilotförsök som gjorts kommer man troligtvis att gå vidare med en regelrätt studie och förhoppningen är att den ska starta till hösten 2007.

Nytt sätt att bedöma antalet mogna ägg
På Fertilitetscentrum är man först i landet med att använda en ny metod som innebär att man gör en ultraljudsundersökning av äggstockarna och bedömer antalet små äggblåsor, samtidigt som man tar ett blodprov och analyserar hormonet Antimulleriskt hormon, AMH.

Tidigare mätte man bara Follikelstimulerande hormon, FSH, för att bedöma äggreserven. Men genom att kombinera informationen från dessa undersökningar får man en bättre bild av äggstockarnas kvarvarande ägganlag. När kvinnan blir äldre minskar antalet ägganlag i hennes äggstockar och därmed chansen att bli gravid. Informationen är viktig för möjligheten att bedöma hur många ägg som kan fås att mogna vid en hormonstimulering inför IVF.

Frysa ner och förvara äggen i en bank
Sedan tidigare finns teknik för att frysa ner och tina upp spermier med lyckat resultat. Embryon är däremot mycket känsliga och risken finns att iskristaller bildas som skadar embryona, särskilt hos dem som odlats under fem dagar. Därför klarar många embryon inte upptiningsprocessen. Men på Fertilitetscentrum i Göteborg har man utvecklat en metod som kallas för vitrifiering vilket innebär att bildning av skadliga iskristaller undviks.

Men obefruktade ägg och äggstocksvävnad har visat sig vara svårare att frysa ner. Barbro Fridén berättar att forskning pågår för att hitta den rätta metoden för nedfrysning vilket skulle öppna för nya sätt för kvinnor att bevara sin fertilitet.

– I framtiden kommer vi kanske kunna frysa ner våra ägg när vi är 20 år, spara dem i en bank och tina upp dem igen vid 40 när vi pluggat och skaffat oss en karriär och en man som vi vill ha barn med.

Livskris att inte lyckas med IVF
Två tredjedelar får till slut ett barn med hjälp av assisterad befruktning. Men den resterande tredjedelen behöver hjälp att hantera sin svåra situation när IVF efter IVF inte ger något resultat.

– Det finns en statistisk gräns, under de sex första försöken har man i princip samma chans till graviditet. Men blir man inte gravid på sex försök är det därefter liten chans alls att man ska lyckas. Någoting annat är väldigt sällsynt. Men sex försök är jättemycket, det ska vara väldigt goda odds för att man ska stödja någon att gå igenom så många behandlingar, för det är oerhört pressande. Och det jobbiga med det här är de existentiella frågorna, den emotionella pressen. Livet stannar upp, man vågar inte byta jobb eller flytta.

Barbro Fridén anser att hon som behandlande läkare har ansvar för att lotsa paret genom infertilitetskrisen, inte nödvändigtvis alltid tillhandahålla IVF-behandlingar eller försöka hitta nya tekniker. Med hjälp av rådgivande samtal försöker man att hjälpa paret till att reorientera sig.

– Det finns en väldigt stor övertro på tekniska lösningar som exempelvis provrörsbefruktning. Vi vet egentligen väldigt lite. Men har man gjort en omsorgsfull utredning, ett antal behandlingar och har en dålig prognos, då är det min skyldighet att säga till dem att nu måsta ni sluta för ert liv går till förspillan. Det är inga lätta diskussioner, men vi försöker hjälpa paren att se andra möjligheter. Det finns många sätt att skapa en familj på.

Källor och referenser

Twisk M, Mastenbroek S, van Wely M, Heineman MJ, Van der Veen F, Repping S. “Preimplantation genetic screening for abnormal number of chromosomes (aneuploidies) in in vitro fertilisation or intracytoplasmic sperm injection”
Cochrane Database Syst Rev. 2006 Jan 25;(1):CD005291.

Socialstyrelsen Assisterad befruktning 2004
http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdo…66/2007428.pdf

Läkartidningen 2005 nr 7 sid 478-481
”Barnlöshet * en existentiell kris. Val av assisterad befruktning eller adoption bör också ses ur ett livsåskådningsperspektiv, visar intervjustudie”
http://ltarkiv.lakartidningen.se/artNo29824

Expressen 20061226
”Claes Gottlieb om falska förhoppningar: Föräldrarna bör vara yngre än i dag”
http://www.expressen.se/1.502365

DN 20070527
”FÖRÄLDRAR EFTER 40: Stor okunnighet om risken med att skjuta upp födandet”
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=654572

Expressen 20060625
”Tanja Tydén om faran med att vänta med barn: Ekonomiska systemet skapar infertilitet”
http://www.expressen.se/1.501957

Sydsvenskan 20070212
”Chanserna att få barn halveras efter 36 års ålder Ny studie: Åldern – …viktigare faktor än väntat för chanserna att få barn vid provrörsbefruktning”
http://sydsvenskan.se/kropp/article217158.ece

 

av Helena Mayer

Fler atiklar inom samma ämne

Det går inte att kommentera.