villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa

Lång väg till svenska lagliga äggdonationer

Spermiedonation blev tillåtet i Sverige redan 1985, men inte äggdonation. Äggdonation ansågs länge vara en alltför teknisk konstruktion. Med den tidens teknik ansågs det vara farligt, oetiskt och onaturligt att ta ut ägg genom bukväggen på en sövd kvinna, befrukta dem i ett provrör och sätta in dem i en annan kvinna (i dag används en mindre riskfylld metod). Kritiker ansåg att kvinnorna blev diskriminerade i och med detta och frågan debatterades under många år i regering, riksdag, remissinstanser och media.

Konsekvenserna för barnet har också diskuterats ingående. Ärendet låg under lång tid på socialdepartementets bord i väntan på resultat från flera undersökningar om hur barn mår som kommit till genom IVF efter spermiedonation.

1978   Första provrörsbarnet, Louise Brown, föds i England

1982   Första provrörsbarnet föds i Sverige

1984   Beslut om att spermiedonation tillåts i Sverige från 1985

1984   Första barnet som kommit till via äggdonation, i världen, föds i Australien

1985   Inseminationsutredningen säger klart nej till äggdonation, de tycker att det är oetiskt

1987   Riksdagen lagstiftar mot äggdonation och IVF med donerad sperma

1989   Den nya IVF-lagen börjar gälla från 1 januari

1989   FNs konvention om barns rättigheter antas 20 november. Sverige skriver under i juni 1990. Den handlar bland annat om att barn har rätt att veta sitt ursprung

1991   Första barnet föds efter äggdonation i Finland

1993   Riksdagen får i uppdrag att utreda frågan om äggdonation

1994   Regeringen tillsätter en utredning i frågan om äggdonation

1994   En 62-årig kvinna föder barn efter äggdonation i Italien

1995   Remissrunda. SMER, Statens medicinsk etiska råd, föreslår att äggdonation ska tillåtas och Socialstyrelsen håller med. Förslaget blir liggande på socialdepartementet eftersom flera remissinstanser vill avvakta resultatet av en studie om hur det gått för IVF-barn.

1997   Ofrivillig barnlöshet klassas som en sjukdom med samma prioritet som mindre akuta kroniska sjukdomar (grupp tre av fyra)

2000   Tjänstemannaförslag från socialdepartementet presenteras och skickas ut på remiss under hösten

2002   I februari lämnar regeringen en proposition om ofrivillig barnlöshet till riksdagen

2002   Den 12 april skickar socialutskottet ut ett pressmeddelande om att det ställer sig bakom regeringens proposition. Kristdemokraterna vill avslå med argumentet att barnets bästa inte tillgodoses

2002   Den 25 april beslutar riksdagen att bifalla regeringens proposition om att tillåta äggdonation

2003   Den 1 januari träder lagändringarna i kraft och äggdonation legaliseras

2003   De första äggdonationerna sker efter sommaren.

2004   I juni föds de första barnen, tvillingpojkar, efter äggdonation i Sverige på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge i Stockholm.

2005   Äggdonationsbehandling utförs på samtliga Sveriges universitetssjukhus.

av Helena Mayer
Fler atiklar inom samma ämne

Det går inte att kommentera.