villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa

Ännu osäkert om akupunktur hjälper vid barnlöshet

Många ofrivilligt barnlösa prövar akupunktur samtidigt som de gör fertilitetsbehandling med hopp om att öka sina chanser att få barn. Men fortfarande saknas tillräckliga vetenskapliga bevis för akupunkturens verkan.

Behandling med akupunktur, när man har svårt att bli med barn, har undersökts i flera studier. Det har även prövats som smärtlindrande vid IVF, och i syfte att öka blodtillflödet i äggstockarna med förhoppningen om att äggen ska utvecklas bättre.

– Ett ganska stort antal, så kallade randomiserade* och kontrollerade, studier har publicerats sedan 2002, den senaste 2011 om akupunktur och IVF. Vissa av dessa har haft som kontrollgrupp patienter som inte fått akupunktur, medan man i andra studier har gett kontrollgruppen så kallad sham-behandling (se förklaring nedan). Även om de tidiga studierna visade en högre graviditets/förlossningsfrekvens i akupunkturgruppen så har detta inte kunnat bekräftats i senare studier, vare sig med eller utan sham, säger Christina Bergh, professor vid institutionen för kliniska vetenskaper, Göteborgs universitet och överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Hon berättar att ett antal så kallade meta-analyser också har publicerats, det vill säga studier där man sammanfattar samtliga studier som utförts inom området. Fyra sådana analyser om akupunktur vid embryoåterförande har nu publicerats. I de två senaste fann man ingen betydande, i dessa fall positiv, effekt på graviditetsfrekvensen av akupunktur, något som är avgörande i vetenskapliga sammanhang.

Även sham-stimulering ger effekt
Embryotransfer är det moment under IVF:en då det befruktade ägget återförs till livmodern. Enligt Elisabet Stener-Victorin, docent och legitimerad sjukgymnast och forskare vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Göteborgs universitet, har hittills elva vetenskapliga artiklar publicerats som alla utvärderar effekten av akupunktur vid äggåterförande. Hon anser att resultaten inte är lätta att sammanfatta. Det stora problemet att det är metodologiskt svårt att tolka resultaten.

– Många av de senare artiklarna har använt sig av någon form av sham-stimulering, som är en form av kontrollbehandling för akupunktur. Det kan vara ytligt placerade nålar i huden, alternativt placebo-akupunkturnål, där nålen inte tränger in i huden, på samma eller andra punkter än de i akupunkturgruppen, säger Elisabet Stener-Victorin och fortsätter:

– Det viktiga i sammanhanget är att ingen av de här så kallade sham/placeboprocedurerna har visat sig vara overksamma, vilket innebär att det inte är någon egentlig kontroll. Det är snarare så att man jämför olika former av stimulering.

I två av de elva studierna ges akupunktur och standardbehandling och jämförs med en grupp som enbart får standardbehandling. En standardbehandling innebär att gruppen varken får sham-stimulering eller akupunktur vid äggåterförandet.

Den första studien som publicerades visar att akupunktur under äggåterförande ger ett bättre graviditetsutfall. Den andra visar på motsatsen, det vill säga att akupunktur ger sämre utfall jämfört med den grupp som inte får akupunktur. Dock skiljer sig studiernas studiedesign åt något och inte minst graviditetsutfallet vilket var extremt högt i kontrollgruppen, närmare 80 procent, jämfört med över 50 procent i akupunkturgruppen vilket fortfarande är högt, i den senare studien.

– Med stöd av publicerade studier under embryotransfer så kan man inte sammanfatta att det finns stöd för att akupunkturbehandling i samband med äggåterförande ger en ökad graviditetsfrekvens, säger Elisabet Stener-Victorin.

Akupunktur ökar genomblödningen i livmodern
Elisabet Stener-Victorins tidigare studier kring akupunktur och ofrivillig barnlöshet har visat att akupunktur kan ge god smärtlindring vid IVF och även ökar genomblödningen i livmodern. En god blodcirkulation i livmodern anses viktig för förmågan att bli gravid. Hon understryker dock att smärtlindring som ges i samband med äggutplockning vid IVF inte visat sig påverka graviditetsutfallet.

– Det kvarstår att undersöka om behandling med akupunktur veckorna före äggutplock och embryotransfer kan påverka graviditetsutfallet, vilket ur en fysiologisk synvinkel är mycket mer rimligt. En enda behandling med akupunktur ger en direkt effekt, men den är kortvarig (från några timmar upp till någon dag). Men om man ger upprepade behandlingar kan det ge långvarig effekt, precis som med läkemedel, säger Elisabet Stener-Victorin.

För närvarande fokuserar hon sin forskning på kvinnor med hormonrubbningar och diagnosen Polycystiskt ovariesyndrom, PCOS. Det är den vanligaste hormonella störningen hos kvinnor i fertil ålder. Syndromet ger bland annat störd ägglossning och kan leda till infertilitet.

Kvinnor med PCOS har höga nivåer av cirkulerande manliga könshormoner, androgener, vilket kan ge besvärande hårväxt och acne och bidrar till oregelbundna menstruationer och ägglossningar. En tänkbar orsak till syndromet är en för hög aktivitet i kroppens sympatiska nervsystem, alltså den del av nervsystemet som inte styrs med viljan.

Akupunktur och fysisk träning har visat sig ge mer regelbundna menstruationer och sänka höga nivåer av manligt könshormon. Effekten förmedlas troligen via sympatiska nervsystemet eftersom aktiviteten sänks av behandlingarna.

Akupunktur hjälper enligt barnmorska
Marietta Thunström, legitimerad barnmorska med lång erfarenhet av akupunktur, möter dagligen kvinnor som har svårt att bli gravida. Varje år genomför hon cirka 2 200 akupunkturbehandlingar på sin mottagning i Stockholm och i genomsnitt får varje patient 5-8 behandlingar.

De flesta som söker hjälp på mottagningen blir gravida, både med och utan IVF. Hennes personliga uppfattning är att det är större chans till graviditet med akupunktur, även om västerländsk forskning inte stödjer detta.

– Beprövad erfarenhet visar att det fungerar och resultaten är fantastiska med akupunktur. Om effekten är placebo eller att den faktiskt påverkar kvinnans hormoner positivt spelar ju ingen roll så länge resultaten är positiva. Det enda negativa med akupunkturen är kostnaden, säger Marietta Thunström.

Enligt Marietta Thunström har akupunktur många postitiva effekter i kroppen utöver att blodcirkulationen ökar i livmoder och äggstockar. Centralt påverkas bland annat belöningscentrum i hjärnan så att kvinnan känner sig gladare och mer harmonisk.

– Varje menstruation känns för kvinnan som ett misslyckande. Stressen ökar enormt och hon grubblar och blir deprimerad. Då hjälper akupunktur väldigt bra. När kvinnan gör en IVF har akupunktur samma effekt, det vill säga den minskar stressen och ökar genomblödningen till livmodern efter ägguttag och ägginsättning, så att embryot fäster och får näring från början, säger hon.

Rätt utbildning viktig hos akupunktörer
För den redan ansträngda IVF-patienten kan frågan om man ska genomgå akupunkturbehandling innebära ännu ett stressmoment och ytterligare en kostnad. Christina Bergh anser inte att akupunktur kan rekommenderas i syfte att bli gravid.

– Min uppfattning är att man inte visat att akupunktur leder till högre graviditetsfrekvens och att det sannolikt heller inte har någon effekt. Vill patienten av psykologiska skäl genomgå akupunktur och om hon anser att hon mår bättre av det så är det naturligtvis bra för just henne. Men någon positiv påverkan på graviditetsfrekvensen bör man inte förvänta sig, säger hon.

Elisabet Stener-Victorin anser att den som ger akupunktur bör ha särskild kunskap inom området och menar att barnmorskor och en del specialiserade sjukgymnaster har denna kunskap.
– Om man väljer att gå på behandling inom sjukvården så gäller högkostnadsskydd och patientavgiften är som vid annan behandling.

* Embryo Transfer = ägg- eller embryoåterföring
** Randomiserad = slumpmässig fördelning av deltagarna mellan grupperna i en undersökning
Källor och referenser:
* http://www.sjukvardsradgivningen.se/…19734&PreView=
* www.akupunkturforbundet.se
* www.akupunktur.se
* www.akupunkturakademin.se
* Medicallink 2000405, http://www.medicallink.se/news/showNews.cfm?newsID=1742

 

av Helena Mayer
Fler atiklar inom samma ämne

Det går inte att kommentera.