villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa

Program för att hjälpa barnlösa utifrån ett holistiskt synsätt

Ofrivillig barnlöshet är ett av de största trauma en människa kan uppleva i sitt liv, upplevelser som kan leda till bland annat ångest och depression.
I Ungern beräknar man att cirka 300.000 personer är drabbade av ofrivillig barnlöshet och 2014 startade Ibolya Kéri, tillsammans med kollegor, Lux Baba Stiftelsen och programmet GyereBaba, på svenska ”Kom hit mitt barn”. Målet är att genom utredning och gruppbehandling, utifrån ett holistiskt perspektiv, hjälpa fler barnlösa par att bli föräldrar.

Ibolya berättar att hon gjorde sin psykologpraktik på en kvinnoklinik i Ungern på 70-talet. Hon skrev en avhandling som handlade om den tidiga mor/barn relationens betydelse för förstföderskor. Hon tittade på faktorer som påverkade kvinnors mående under deras första graviditet. När hon sedan kom till Sverige valde hon att göra annat men tanken och känslan för det psykosomatiska tänkandet inom kvinno- och mödravård, hade hon kvar.

Ibolya förklarar
– Människan är en enhet, bestående av biologiska, psykologiska och sociala aspekter, därför bör faktorerna bakom den ofrivilliga barnlösheten också vara lika komplexa. Om vi utgår ifrån det, bör flera fysiologiska, känslomässiga och miljöfaktorer samverka när infertilitet uppstår, oberoende om läkaren hittar gynekologiska eller urologiska symptom eller inte. För det psykosomatiska tankesättet är det naturligt att kroppsliga symptom kan orsakas eller förvärras av känslomässiga eller tankemässiga processer. Därför behöver vi vidga fertilitets-utredningen med att ta reda på mer än hormonnivåer och spermakvalité. Eller snarare, när detta är gjort, bör man ta psykosexuell och familjeanamnes, titta på livsomständigheterna, göra bedömning på det psykiska tillståndet (stress, trauma, livsåskådning, bearbetningsförmåga, stresshantering m m) och titta på livsföringen (motion, alkoholbruk, matvanor) för att kartlägga de eventuella fertilitetshindren. Behandlingen kan endast baseras på en bred utredning och utifrån det anpassad behandling.

GyereBaba programmet

Programmet innehåller tre behandlingsfaser som sträcker sig över 1,5 år. Först är det en utredning med djupintervjuer om bakgrund, parrelation, psykosexuell utveckling samt att paren får göra test kring ångest, depression och parrelation. De som bedöms kunna delta i grupp, ställs i kö för nästa grupp, som består av 10- 12 personer. Ibland behöver någon gå i samtal enskilt eller i par ett tag, innan de mår så pass bra att de kan delta i gruppbehandling.

Gruppbehandlingen är en gång i månaden vid fyra tillfälle, 2 dagar/tillfälle, sammanlagt 60 timmar. Förutom grupparbete, ingår enskilda och pararbeten, bodywork, yoga, bäckenbottenövningar, avslappningsövningar, imaginativa tekniker, stressreducerade metoder och verktyg för att lösa problem och förbättra sociala relationer. Det är även föreläsningar av externa experter inom till exempel sex- och samlevnad, gynekologi, näringslära för att gynna fertilitet, NaPro-tekniken. Övningarna är både verbala och icke-verbala och underlättar både den kognitiva och den känslomässiga bearbetningen. Vid sista grupptillfället administreras de psykologiska testerna igen. Samma gång får paren ´feed back´ av gruppledarna och man tillsammans tänker igenom hur paret kan gå vidare för att bli föräldrar.

Efter gruppbehandlingen är det uppföljning som är återträffar på tre timmar efter 3, 6 och 12 månader. Finns det behov efter det så kan man få mer psykologiskt stöd antingen innan eller under graviditet.

Ibolya berättar

Ursprungligen ville vi ta emot par utan medicinsk förklaring till deras infertilitet. Redan efter de första 10 parens anmälan förstod vi att vi behöver erbjuda behandling för alla sökande. Nästan alla deltagare hade varit utredda och behandlade på fertilitetskliniker, innan de sökte sig till vår behandling och de flesta hade fått gynekologisk, och/eller psykiatrisk och/eller somatisk eller urologisk diagnos. I snitt hade de väntat på att bli med barn i fyra år och en tredjedel hade haft insemination eller IVF behandling.

Av de 40 paren som deltog i de första sex grupperna hade 26 par (65 %) någon eller några gynekologiska, psykiatriska, urologiska eller andra kroppsliga sjukdomar som försvårade befruktningen. Övervägande var det kvinnor som fått diagnosen endometrios eller PCO, obstruktion i ena eller båda äggstockarna, insulin resistens, panikångest Det var endast tre men som fått diagnos vilket är anmärkningsvärt med tanke på den försämrade spermakvalitén som har konstaterats de senaste decennierna.

Vilka resultat har ni fått?

Hittills har de första sex avslutade grupperna fertilitet på 55 %. Av 40 par, har 22 blivit gravida, antingen spontant (åtta par) eller med olika fertilitetsbehandlingar (14 par). Av de som blivit gravida spontant hade hälften genomgått mellan två och åtta fertilitetsbehandlingar innan de påbörjade vårt program. Inga missfall har inträffat och inga dödfödda barn. Det var endast hos fem par där det inte fanns medicinsk förklaring, men av de fem kvinnorna var fyra mellan 39 och 46 år gamla, vilket är i sig en betydande svårighet inför befruktningen.

Enligt testresultaten har depression och ångestnivån sjunkit signifikant och deltagarna har mått bättre. Parrelationerna har stärkts och deltagarna har fått ökad förståelse för sig själva och sin partner. Kvinnorna kunde förstå männens situation och deras känslor och männen började kunna sätta sig in i kvinnors situation. Kvinnorna som många gånger känner sig ensamma i den ofrivilliga barnlösheten fick äntligen riktigt stöd av männen, både från sin partner men också från övriga män i gruppen. Kommunikationen i parförhållandet har förbättrats, likaså den gemensamma problemlösningsförmågan.

Gruppövningarna stärkte samhörigheten

Gruppen hjälpte paren att dela sorgen över barnlösheten. Med mycket tårar, men ännu mer skratt normaliserades känslorna kring den långa väntan och gjorde det möjligt att bearbeta problemen, som har blivit hanterbara och därmed ökade hoppet. Paren kunde arbeta tillsammans kring känsliga frågor, ge varandra råd och hitta gemensamma lösningar.

Deltagarna tyckte, att de ha fått verktyg att hantera problem i allmänhet, inte bara det som har med infertilitet att göra. De hade fått nya värderingar i livet, bättre parrelation och förmåga att hantera svårigheter och stress. De har lärt sig olika tekniker och till slut kände de sig mer balanserade och hade mer kontroll över sina liv och sina kroppar. Ökad självkännedom, personlig utveckling, psykisk och kroppslig balans gjorde det möjligt att till slut bli med barn. Från att från början trott att de bara kunde få hjälp utifrån, kunde de börja tro på sig själva och sina egna krafter. Vissa var negativt inställda till fertilitetsbehandlingar, men under kursen kunde de acceptera den vägen. Oberoende problematiken med ofrivillig barnlöshet, har hälsan och välbefinnandet ökat. Hälsobalansen har återställts hos majoriteten av deltagarna, vilket är grunden för ökad fertilitet.

”Jag har fått hopp”

”Jag har fått många verktyg för att hantera stress.

”Jag har lärt mig mycket. Nu vet jag vad som är viktigt för mig i livet.

”Gruppen har stärkt mig”

”Även om jag inte blir med barn, var det värt att komma. Jag mår så pass mycket bättre.”

”Jag har kommit mycket närmare min partner.”

”Jag trodde att vi hade en perfekt relation men nu ser jag att den blev ännu bättre”

”Jag behövde mer tid. Jag ville ha barn tidigare också, men jag var ändå inte riktigt färdig. Nu är jag det.”

”Det är svårt att uttrycka i ord vad gruppen gav oss. Vi har fått nyckel i handen, som hjälper oss att öppna vår egen livshistorias dörr. Möjligheter genom självkännedom.”

”Alla par skulle gå på en sådan kurs. Då skulle man inte ens tänka på skilsmässa.”

Personer som deltagit i programmet

Kan du ge några exempel från deltagare som blivit hjälpta?

Vi hade ett par som försökt att bli gravida i mer än sex åt. Det fanns en behandlad ämnesomsättningsproblematik hos kvinnan, annars fanns det inga orsaker till barnlösheten. Under gruppsittningarna när vi pratade om deltagarnas syn på sex, sa mannen att han blev uppfostrad av farmodern som han avgudade. Hon brukar säga: ”min son, du kan ha sex med hur många tjejer som helst, men du får inte göra dem med barn”. När han sa det, märkte han inte att alla i rummet blev stumma och stirrade på honom och den 34 åriga frun som såg ut som en tonåring. Nästan alla förstod budskapet från farmodern som mannen plikttroget fullföljde. ”Gör inte fru-tjejen” med barn”. Mer pratades det inte om det, men de uttalade orden kunde ha hjälpt honom, för på den första uppföljningen, tre månader senare, var frun gravid och paret har idag en liten dotter.

Ett annat exempel ärKristina (38) som blivit rekommenderad IVF efter tre års barnlöshet. När hon skulle på första behandling, upptäckte man en cysta i ena äggstocken. Hon skickades hem, med hänvisning till att man inte kunde genomföra IVF med cystor. Ett halvår senare var cystan borta. Man planerade in IVF igen, men när Kristina kom till doktorn för att planera IVF, var cystan där igen. När cystan försvann andra gången, anmälde hon sig till vårt program. Under arbetet kom hennes osäkerhet fram inför moderskapet och hennes rädsla för IVF. Cystorna ”hjälpte” henne att inte fatta beslut. Idag har Kristina en liten son och inga cystor.

Hur kan ni förklara att par efter flera års ofrivillig barnlöshet blir gravida efter att ha varit med i programmet?

Hörnstenar som vi baserade programmet på är det psykosomatiska tänkandet, den holistiska synen på människan och hälsan, potentialen i den egna styrkan och de individuella lösningarna i varje situation.

Det finns många olika faktorer som troligen gemensamt får en gynnsam effekt. Vi utgick ifrån att det inte finns en speciell sorts behandling som passar alla. Vi sammanställde ett utbud av olika verbala och icke verbala tekniker och olika terapeutiska verktyg för att alla skall kunna hitta det som passar just dem. Till exempel olika sorters avslappningsmetoder och stressreducerande tekniker.

Homeostas: (strävan efter konstant tillstånd gentemot omgivningen i ett biologiskt system)-. Det finns en oändlig mängd processer som samverkar i vår kropp för att bibehålla ett konstant tillstånd gentemot omgivningen. Om det finns fysisk obalans får det automatiskt mentala och känslomässiga konsekvenser, medan känslomässiga konflikter omedelbart kan få kroppsliga konsekvenser. Ett optimalt psykologiskt och fysiologiskt förhållande är ett måste om man önskar bli med barn. Därför behöver man återställa balansen, homeostasen. Är man i balans, finns goda förutsättningar för fertiliteten.

Psykosomatiskt tänkande: våra tankar kan påverka kroppens funktioner. Negativa tankar kan skapa ångest och försämra de kroppsliga funktionerna. Därför kan kunskaper om dessa processer hjälpa deltagarna att förstå vad som händer i deras kropp och åstadkomma positiva förändringar och därmed hjälpa läkningsprocessen. Parallellt med livsstilsförändringar kan fokus ligga på kroppens funktioner. Kännedom om kroppen är en del av självkännedom. Att börja lita på kroppen, tycka om sin kropp är inte lätt för alla.

Att hitta blockeringarna

För att lösa ett problem, behöver man definiera problemet först. Därför tror vi på att alla behöver hitta de sannolika hindren som tillfälligt blockerar fertiliteten. Det är oftast ett gemensamt arbete för paret både kognitivt och känslomässigt. I processen får de stöd från gruppledarna och de övriga i gruppen. Likaså behöver de arbeta tillsammans för att hitta lösningar. För att uppnå det får de kunskaper, övningar och hemuppgifter för kroppen och själen.

Den känslomässiga bearbetningen av gamla negativa händelser kring kön, könsroller, fertilitet och uppfostran är nödvändiga inför kommande föräldraskap. Detta bör ske både verbalt och ickeverbalt. Vi har därför varierande övningar som innefattar att kunna känna igen och utrycka positiva och negativa känslor. Att känna igen och kunna kommunicera egna behov och genom det reducera stress.

Stressteorin löper genom hela programmet i teori och praktik. Deltagarna tar del av kunskaper om hur stress påverkar kroppen och speciellt reproduktionen. De lär sig flera stressreducerande tekniker och övar både på kursen och hemma. De tränar också på att identifierar källor till stress och samlar problemlösningstekniker för att sänka stressnivån.

Vilka slutsatser har ni kunnat dra av de 6 grupper som ni avslutat?

I de första sex avslutade grupperna har mer än hälften av paren blivit gravida. Antingen spontant eller i kombination med medicinsk behandling. Vår slutsats är att man bör utreda och behandla de möjliga psykologiska orsakerna. Detta bör man göra tillsammans med flera andra möjliga orsaker, som kan vara kroppsliga, miljömässiga, interpersonella etc. Våra resultat visar på det holistiska synsättet vad gäller orsakssamband och den anpassade integrerade behandlingen. Detta kan hjälpa både de som har gynekologiska, psykiatriska och/eller urologiska symptom. Men även de som har en så kallad oförklarlig infertilitet. Den tvärvetenskapliga strategin blir därmed mer framgångsrik.

Ibolya avslutar med att hon hoppas att kunna göra något liknande i Sverige då hon än så länge inte har hittat något motsvarade här.

Läs mer om programmet och Lux Baba stiftelsen.

Fler atiklar inom samma ämne

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.