villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa

Ägg- och spermiedonation – Nationella donationsveckan, 2-8 november

Den nationella donationsveckan är årlig återkommande vecka 45 (i år mellan den 2-8/11) och ett initiativ av Socialstyrelsen i syfte att uppmärksamma donationer. I oktober föddes det första barnet genom donatorer från Livio Egg and Sperm Bank och flera graviditeter pågår.

Livio Egg and Sperm Bank etablerades som Nordens första privata ägg- och spermiebank i början av 2019. Målsättningen har sedan starten varit att rekrytera donatorer för att kunna förse IVF-kliniker med donerade ägg och spermier och korta de tidigare långa väntetiderna för ägg- och spermiedonationsbehandling

Tillgången på donerade ägg eller spermier i Sverige har historiskt varit mindre än efterförfrågan, vilket har lett till långa väntetider och att patienter har sökt sig utomlands för behandling. Vi är stolta över att nu kunna erbjuda dessa behandlingar utan, eller med korta, väntetider på alla våra kliniker i Sverige. Det innebär både medicinska och ekonomiska fördelar för patienterna att nu kunna få sin behandling i Sverige. Kostnaderna för fertilitetsbehandlingar är förhållandevis låga i Sverige jämfört med andra länder och den medicinska standarden bland den högsta i världen, säger Henrik Hernander, vd på Livio-gruppen.

Arbetet med att nå ut med information till potentiella donatorer har sedan starten haft stort genomslag och med sju kliniker i Sverige har Livio mycket goda förutsättningar att ta emot donatorer över hela landet. På knappt två år har över 5000 möjliga donatorer anmält sitt intresse för att bli ägg- eller spermiedonator. Av dessa är nästan hälften äggdonatorer, något överraskande då äggdonation är mer komplicerat och krävande än spermiedonation. Det tar ungefär 6 månader från donationen till att äggen och spermierna är godkända för behandling.

Att donera organ, blod eller sina ägg och spermier skall enligt svensk lag ske altruistiskt. Det innebär att man donerar av fri vilja, i syfte att hjälpa en annan människa. Ej heller är det tillåtet att donera anonymt eftersom barnet vid mogen ålder ska ha möjlighet att ta reda på mer om sitt genetiska ursprung.

Det stora intresset för att få donera har varit helt överväldigande. Vi på Livio har förmånen att varje dag få möta dem som tar emot donerade ägg eller spermier. Dessa patienter är djupt tacksamma och kommer aldrig att glömma de donatorer som bidragit till deras liv med det finaste de har, säger Mona Bungum, vd på Livio Egg and Sperm Bank. Att de första barnen nu under hösten har fötts via äggdonationsbehandling hos oss gör vårt ihärdiga arbete med att etablera banken ännu mer tillfredsställande och konkret.

Under donationsveckan genomför Livios medarbetare lokala corona-anpassade aktiviteter för att uppmärksamma donationsverksamheten i Stockholm, Umeå, Falun, Göteborg och Malmö.

Nedan finns några frågor och svar om ägg- och spermiedonation och Mona Bungum, vd på Livio Egg och Sperm bank, har svarat på fler frågor, som du hittar här

Varför är behovet av ägg och spermier så stort?

Drygt 10 % av heterosexuella par har problem med barnlöshet. Ibland beror det på att mannen saknar spermier helt eller på att hans spermier är så få och av sådan kvalitet att de inte kan användas för behandling. Eller att kvinnan saknar ägg eller har en kraftigt nedsatt äggstocksfunktion. Behandlingsmöjligheten i dessa fall är insemination eller provrörsbefruktning. Då krävs det donerade ägg eller spermier för att de ska ha en chans att bli gravida och behovet av donatorer är stort. 2005 blev det tillåtet för lesbiska par att genomgå behandling med donerade spermier. Även för ensamstående kvinnor är det sedan april i 2016 tillåtet att genomgå behandling med donerade spermier.

Vilka får äggen och spermierna?

Spermier doneras till ensamstående kvinnor, samkönade par, heterosexuella par där mannen har nedsatt eller ingen spermieproduktion. Par där mannen har genomgått behandling t ex kemoterapi och förlorat sin fertilitet.

Äggdonation görs för patienter där kvinnan saknar eller har en kraftigt nedsatt äggstocksfunktion. Orsakerna till detta kan vara för tidig menopaus eller då sjukdomar, tidigare operation eller cellgiftsbehandling slagit ut äggstocksfunktionen. Äggdonation kan också vara ett alternativ då upprepade IVF-behandlingar inte resulterat i graviditet eller i situationer där patienterna löper stor risk att få barn med svår ärftlig sjukdom.

Hur gör man om man vill bli spermiedonator hos Livio?

  • Kontaktar Livio Egg and Sperm Bank via hemsidan (liviospermbank.se) där du fyller i en hälsodeklaration eller ringer oss på telefon 076-941 74. Besök på någon av våra kliniker i Umeå, Falun, Stockholm, Göteborg eller Malmö där vi analyserar spermiekvalitet och provfryser dina spermier.
  • Läkarbesök och psykosocial utredning för att bedöma om du är lämpad som spermiedonator.
  • Blodprov och urinprov då du testas för infektionssjukdomar. Även en genetisk undersökning görs för att kartlägga ärftlighet.

Hur gör man om man vill bli äggdonator?

  • Kontaktar Livio Egg and Sperm Bank via hemsidan (livioeggbank.se) där du fyller i en hälsodeklaration eller ringer oss på telefon 076-941 74 00
  • Blodprov tas för att bedöma din äggstocksfunktion
  • Läkarbesök och psykosocial utredning som hjälper till att bedöma om du är lämpad som äggdonator.
  • Blodprov och urinprov då du testas för infektionssjukdomar. Även en genetisk undersökning görs för att kartlägga ärftlighet.

Varför måste den blivande donatorn ha samtal med en kurator/psykolog?

Det är viktigt att man får prata igenom sina tankar när man ger sig in i den process det innebär att vara donator. Vi säkerställer bland annat att den blivande donatorn är psykiskt stabil och mogen att fatta detta beslut och är införstådd med vad det innebär att vara en ägg- eller spermiedonator.

Hur gammal får man vara för att bli ägg- eller spermiedonator?

För att bli spermiedonator ska man vara minst 23 år fyllda och yngre än 46 år.

För att bli äggdonator ska man vara minst 23 år fyllda och yngre än 36 år.

Varför skiljer sig åldersgränsen åt mellan män och kvinnor?

Kvinnor föds med ett begränsat antal ägg. Kvinnor är som mest fertila när de befinner sig mellan åldrarna 20 till strax över 30 år. Från ungefär 35 års ålder avtar kvinnans fertilitet dramatiskt. Detta är förklaringen till att åldersgränsen för kvinnor skiljer sig från män är alltså att vi vill få fram ägg av hög kvalitet.

Vad finns det för viktiga hälsokriterier man måste klara för att bli ägg- eller spermiedonator?

  • Frisk och inte ha kända ärftliga sjukdomar eller sjukdomar med smittrisk.
  • Vara psykiskt stabil och mogen. Godkänd hälsodeklaration.
  • Altruistiskt tankesätt och vara införstådd i vad donation innebär.

Hur många klarar urvalsprocessen?

Spermiedonatorer: Ungefär 10 %

Äggdonatorer: Ungefär 50 %

Vad får man för ersättning?

Eftersom donation enligt lag inte får ske kommersiellt följer vi 2020 års indexreglerade prisbasbelopp i linje med andra kliniker och universitetssjukhus. En mindre ersättning utgår avsedd att täcka resekostnader och förlorad inkomst. Spermiedonatorer får 580 kronor per donationstillfälle. Äggdonatorer får 11 900 kronor för varje donation.

Varför är det olika ersättning för män och kvinnor?

Det är en mer komplicerad process att donera ägg så därför skiljer sig ersättningen mellan ägg- och spermiedonatorer åt. En äggdonator får genomgå hormonstimulering och ägguttag som är ett operativt ingrepp, processen tar ungefär två veckor. En godkänd spermiedonator lämnar upprepade spermaprov som fryses ned och förvaras i en spermietank med flytande kväve.

Har man några skyldigheter eller rättigheter gentemot barnet?

Donatorn har inga juridiska rättigheter eller skyldigheter mot de eventuellt kommande barnen.

Barnets rättigheter?

I Sverige har barn som har kommit till med hjälp av ägg- eller spermiedonation rätt att få veta sitt genetiska ursprung vid mogen ålder (18 år). Barnet kan då, om hen önskar, kontakta fertilitetskliniken och då få information om sin donator. Men för alla andra – även barnets föräldrar – är informationen sekretessbelagd. Det innebär att donatorn kan bli kontaktad av barnet längre fram. Det är viktigt att förstå att trots detta har inte donatorn några skyldigheter eller rättigheter gentemot barnet. Uppgifter om donatorn sparas i en särskild journal som arkiveras i minst 70 år.

Finns det forskning om donatorbarn och hur de mår?

Ofta har paret funderingar kring det faktum att ett barn som föds med hjälp av en donator inte har en genetisk koppling till båda föräldrarna. Genom att läsa om andra pars erfarenheter från donation, kan det vara lättare att fatta ett beslut. Studier visar att det är viktigt för barnet att tidigt få reda på sitt ursprung och att föräldrarna/föräldern själva berättar det.

Fler atiklar inom samma ämne

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.