villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa

Barnlängtarens ABC

Vad betyder alla förkortningarna och de ord man kanske inte hört eller sett tidigare?
När man är ofrivilligt barnlös så inser man att man nästan behöver lära sig ett helt nytt språk, det är väldigt många nya ord och förkortningar som dyker upp. Vi har sammanställt några här nedan, från A till Ö

Agonistcykel – Långt protokoll vid IVF-behandling med förbehandling i form av nässpray (GnRH-agonist) ca 2 veckors tid innan injektionsbehandlingen påbörjas. Äggstockarna försätts i vilofas. Ett tillfälligt klimakterium kan sägas uppstå. 

AID – Artificial insemination by donor, (donatorsinsemination)

AIH Artificial insemination by husband, (makesinsemination)

Antagonistcykel – Vid det korta protokollet stimuleras äggstockarna utan föregående nedreglering. Hormonbehandlingen börjar i samband med mens och några dagar in i behandlingen ges det läkemedel (GnRH-antagonist) som reglerar kroppens signal för ägglossning.

Amenorré – Frånvaro av mens hos kvinnor i fertil ålder 

AMH (anti Müllerian hormone) Ett hormon som produceras av de små, växande äggblåsorna i äggstockarna. Vetenskapliga undersökningar har visat att halten av AMH i blodet motsvarar antalet kvarvarande ägg i äggstockarna. En viktig parameter vid en fertilitetsutredning och rekommendation av behandlingsmetod.

Aspiration av ägg – ( ägguttag) från äggstockarna, via slidan

Assisterad befruktning – Är ett samlingsnamn för de olika metoder som finns att föra samman spermier och ägg för att hjälpa ett par att få barn. 

Azoospermi – avsaknad av spermier i sädesvätskan, Beror på störd spermiebildning i testikeln eller på att det är stopp i bitestikeln/sädesledaren.

BF beräknad förlossning

BIM – Beräknad Icke Mens

Blastocystodling – Vid långtidsodling låter man embryona tillväxa 5-6 dagar innan de återförs, de har då nått blastocyststadiet och innehåller 150-200 celler.

BM – Barnmorska

CD – Cykeldag

Cervix – Livmoderhals

Coitus – Samlag

Corpus luteum – gulkropp – Ombildad äggblåsa efter ägglossning

Cysta – vätskefylld blåsa

DD – Dubbeldonation – Både donerade ägg och donerade spermier används för behandling. Äggen kan vara färska eller frysta medan spermierna alltid är frysta.

ED – Embryodonation Donation med överblivna embryon vid IVF-behandling och som frysts in. Om paret inte önskar fler barn kan de erbjuda sina embryon till andra. I Sverige erbjuds inte embryodonation ännu då det saknas fullständiga etiska riktlinjer från Socialstyrelsen. 

Ejakulat – Sädesvätska

Embryo – Ett befruktat ägg som börjat dela sig. 

Endometrios – Livmoderslemhinna utanför livmoderhålan (mer information om endometrios)

Endometrium – Livmoderns slemhinna

Epididymis – Bitestikel

ET – Embryo Transfer, (återföring av ägg)

FET – Frozen Embryo Transfer, (återföring av ett ägg som varit i frysen)

Follikel – äggblåsa

Frysförvaring – Om flera ägg befruktas och delar sig normalt vid IVF kan övertaliga embryon av god kvalitet frysförvaras. Enligt lag får ett embryo frysförvaras i högst 10 år.

Frysteknik – Det finns två olika frystekniker. Den ena bygger på att embryona på ett kontrollerat sätt, sakta kyls ned, så kallad långsam nedfrysning. Den andra metoden bygger på en blixtsnabb nedkylning av embryon och kallas för vitrifikation. Långsam nedfrysning användes endast för dag 2/3 frysförvaring medan blastocyster vitrifieras. (Se även vitrifiering)

FSH – Follikelstimulerande hormon som påverkar äggblåsans tillväxt

Gamet – Könscell. Antingen ägg eller spermie

Gonadotropin – Samlingsnamn för hypofyshormonerna FSH och LH

GS – Gestational surrogacy, (använda donerade ägg vid surrogat)

hCG – humant choriongonadotropin, (utsöndras från moderkakan och mäts vid graviditetstest redan 8-10 dagar efter utebliven menstruation)

Hormonstimulering – Vid ägglossningsstörning kan ägglossning framkallas med tabletter eller injektioner. Ultraljudsundersökning och hormonprover används för att styra behandlingen.

HSG – hysterosalpingografi, (röntgenundersökning av insidan av äggledarna och livmoderhålan)

Hysteroskopi – en titthålsundersökning av livmoderhålan som används för att ställa diagnos och för att behandla.

ICSI (IntraCytoplasmatisk SpermieInjektion) – mikroinjektionsteknik, (en spermie förs in i ägget via en nål)

IE – Internationell enhet (den dos som hormonerna tas i

IF – Intended father, (tilltänkt pappa)

IM – Intended mother, (tilltänkt mamma)

Implantation – Ett embryo fäster vid livmoderslemhinnan

Inomparsdonation – Kallas ibland embryodonation, embryoadoption eller partnerbehandling. Erbjuds till samkönade par (eller transman-transman/kvinna) där ägg aspireras från den ena och transfereras till den andra. 

IP – Intended parents, (tilltänkta föräldrar)

IVF – In vitro fertilization (provrörsbefruktning)

LH – luteiniserande hormon, (framkallar ägglossningen)

Lutealfas – Tiden efter ägglossning eller återförande av embryon

MA – Missed Abortion, (missfall där fostret inte stöts ut av kroppen direkt)

MF – Missfall

Micro-TESE (Microscopic Testicular Sperm Extraction) – I vissa fall behöver man ta små kirurgisk biopsier från testikeln för att ha större chans att hitta spermier. (Se även TESA/TESE)

MVC – Mödravårdscentral

Myom – Muskelknutor i livmodern

OHSS  Overiellt hyperstimuleringssyndrom (överstimulering)

OPU – Ovum Pick-Up, (äggplockning vid IVF)

Ovarium – Äggstock

Ovulation – Ägglossning

PCO – polycystiska ovarier  (äggstockar med många små omogna äggblåsor) (mer information om PCO/S)

PESA – Percutaneous Epididymal Aspiration (befruktningsdugliga spermier sugs ur bitestikeln med tunn nål)

PGD eller PGT – Preimplantatorisk genetisk diagnostik/testning 

PGT – A – Aneuploidiscreening PGT-A (PGT-aneuploidi) (en allmän screening avseende förekomst av embryonala kromosomavvikelser med syfte att förbättra chanserna att lyckas vid assisterad befruktning) Detta är inte tillåtet i Sverige

PGT-M – Monogena sjukdomar PGT-M (PGT-monogena sjukdomar) (diagnostik av en genetisk sjukdom redan på embryostadiet, innan graviditet har påbörjats (innan implantation) 

PGT-SR – Ärftliga kromosomavvikelser PGT-SR (PGT-strukturella rearrangemang) (diagnostik av en genetisk sjukdom redan på embryostadiet, innan graviditet har påbörjats (innan implantation) 

Progesteron – Gulkroppshormon som produceras i gulkroppen och gör livmoderslemhinnan mer mottaglig för embryot

RD – Ruvardag

ROPA – Reception of Oocytes from Partner (äggdonation från partner, erbjuds till lesbiska par i bland annat Spanien)

RUL – Rutinultraljud

Ruvartid och Ruvare – tiden mellan insättning och graviditetstest

SM – Surrogatmamma

St.IVF – standard IVF – Spermier och ägg placeras tillsammans i en skål med näringslösning och spermierna befruktar äggen på ”naturligt” sätt.

Spermiedonation – Om orsaken till parets infertilitet beror på att mannen saknar spermier kan paret bli föräldrar med spermiedonation. Kvinnans ägg befruktas då med donerade spermier och ett embryo återförs till kvinnans kropp. 

TD – Testdag då man gör graviditetstestet.

TESA – Testicular Sperm Aspiration  (befruktningsdugliga spermier sugs ur testikeln med tunn nål)

TESE – Testicular Sperm Extractation (se TESA, fast ingreppet sker medan mannen är sövd)

Testis – Testikel

Testosteron – Manligt könshormon

Tuba uterina – Äggledare

TS – Traditional surrogacy, (använda egna ägg vid surrogat)

TTC – Trying to conceive (försöka bli gravid)

TUL – Tillväxtultraljud

TWW – Two weeks wait (“ruvarperioden” mellan insättning och graviditetstest)

UL – Ultraljud

Uterus – Livmoder

Vitrifiering – Vitrifikationsmetoden är en snabb tvåstegsprocess för att frysa ägg eller embryon. Det första steget är ”dehydrering”, då vätskan dras ur cellerna. Det andra steget förvandlar cellerna från flytande form till fast form. Detta steg sker på ett ögonblick och i denna process förhindras skadliga iskristaller att bildas

VUL – Vaginalt ultraljud

ÅF – är samma sak som ET fast på svenska, återinföring

Äggdonation – Om orsaken till parets infertilitet beror på att kvinnan har få/inga ägg eller på att äggen har nedsatt kvalitet kan paret bli föräldrar med äggdonation. Donerade ägg befruktas då med partnerns spermier och ett embryo återförs i kvinnans kropp.

Äggstockskapacitet  Antalet kvarvarande ägg i äggstockarna vid en given tidpunkt. En god äggstockskapacitet hos kvinnan ökar chanserna att få barn med IVF. (se även AMH)

ÄL – Ägglossning

ÄP – Äggplockning

Överstimulering – Om det bildas för många äggblåsor kan man drabbas av överstimulering.

Källor: Riksförbundet Ofrivillig Barnlöshet, Livio Fertilitetscentrum, Aleris, Internetmedicin & 1177

 

Fler atiklar inom samma ämne

Det går inte att kommentera.